416

Lemi

Ekonomisk region 1.1.2011 Lappeenrannan Kommunform Annat
Landskap 1.1.2011Etelä-Karjala Statistik kommungrupperingMaaseutumaiset kunnat
Invånarantal 31.12.20093 041

BESKATTNING

Räkenskapsperiodens resultat, €/inv.90
Investeringar, egna nettoutg., €/inv.219
Inkomstskatte-% 201119,50
Fastighetsskatteprocent 2011:Externa utgifter sammanlagt:
- Allmän FS-%0,90 - mn €14,7
- Bostadsbyggn. för stadigvar. boende, FS-%0,40 - €/inv.4 838
- Övriga bostadsbyggnader, FS-% 1,00 Likvida medel 31.12., €/inv.564
Beskattningsbar inkomst 2009, €/inv.12 052 Kassadagar 31.12.43
Skatteinkomster sammanlagt, €/inv. (BS 2009)2 589 Lånestock 31.12., €/inv.132
Därav:€/inv.%Koncernens lånestock 31.12., €/inv.1 581
- Kommunalskatt2 35290,9 Soliditetsgrad 31.12., %80
- Samfundsskatt 993,8 Relativ skuldsättning 31.12., %14
- Fastighetsskatt m.fl. 1385,3Ackumul. över-/underskott 31.12., €/inv.295
 

STATSANDELAR FÖR DRIFT

NETTODRIFTKOSTNADER 2009 3)

Statsandelar sammanlagt, €/inv. (BS 2009)1 698 Nettokostn. sammanl. exkl. affärsverks., €/inv.4 118
därav, €/inv.: Social- och hälsovård, €/inv.2 639
- Utjämning av statsandelarna 497    Barndagvård, €/0-6 åring3 926
- Finansieringsstöd enl. prövning 0    Barndagvård, €/inv.298
Korrigerade statsandelar 2009, €/inv. 2)2 205    Anstaltstjänster för åldringar, €/inv.424
   Hemtjänst, €/inv.142
Skatteinkomster + statsandelar för drift 2) 2009, €/inv.4 794    Annan service för åldr. och handik., €/inv.52
   Utkomsstöd, €/inv.45
   Primärhälsovård, €/inv.457
   Specialsjukvård, €/inv.960

EKONOMISKA NYCKELTAL 2009

Undervisnings- och kulturverksamhet, €/inv.988
Verksamhetsintäkter, €/inv.569    Antal elever i egen grundläggande utbildn.
Verksamhetskostnader, €/inv.4 597    Egen grundläggande utbildning, €/elev
Verksamhetsbidrag, €/inv.-4 028    Kulturverksamhet, €/inv.
Årsbidrag, €/inv.266 Samhällstjänster sammanlagt, €/inv.212
Årsbidrag % av avskrivningarna 151    Trafikleder, €/inv.
   Brand- och räddningsväsendet, €/inv.
1) Beskattningsbar inkomst som motsvarar den skatt som skall betalas.
2) Statsandelarna för undervisning och kultur har räknats om (källa: UVM), sysselsättningsstöd och övriga bidrag av staten ingår.
3) Uppgifterna för Kajanaland (exkl. Vaala) och Åland är inte till alla delar jämförbara med övriga kommuner. I dessa fall anges de sammanräknade uppgifterna exklusive Kajanaland och Åland.

Källor: Inkomst- och fastighetsskattesatser: Skattestyrelsen. Skatteutjämning och finansieringsstöd enligt prövning: FM/Kommunavdelningen. Övriga: Statistikcentralen.