240

Kemi

Ekonomisk region 1.1.2011 Kemi-Tornion Kommunform Stad
Landskap 1.1.2011Lappi Statistik kommungrupperingKaupunkimaiset kunnat
Invånarantal 31.12.200922 580

BESKATTNING

Räkenskapsperiodens resultat, €/inv.61
Investeringar, egna nettoutg., €/inv.239
Inkomstskatte-% 201120,75
Fastighetsskatteprocent 2011:Externa utgifter sammanlagt:
- Allmän FS-%1,13 - mn €148,6
- Bostadsbyggn. för stadigvar. boende, FS-%0,50 - €/inv.6 581
- Övriga bostadsbyggnader, FS-% 1,00 Likvida medel 31.12., €/inv.102
Beskattningsbar inkomst 2009, €/inv.14 064 Kassadagar 31.12.6
Skatteinkomster sammanlagt, €/inv. (BS 2009)3 416 Lånestock 31.12., €/inv.3 850
Därav:€/inv.%Koncernens lånestock 31.12., €/inv.6 155
- Kommunalskatt3 00488,0 Soliditetsgrad 31.12., %35
- Samfundsskatt 1795,2 Relativ skuldsättning 31.12., %72
- Fastighetsskatt m.fl. 2326,8Ackumul. över-/underskott 31.12., €/inv.-480
 

STATSANDELAR FÖR DRIFT

NETTODRIFTKOSTNADER 2009 3)

Statsandelar sammanlagt, €/inv. (BS 2009)1 524 Nettokostn. sammanl. exkl. affärsverks., €/inv.4 860
därav, €/inv.: Social- och hälsovård, €/inv.3 225
- Utjämning av statsandelarna 21    Barndagvård, €/0-6 åring4 886
- Finansieringsstöd enl. prövning 0    Barndagvård, €/inv.336
Korrigerade statsandelar 2009, €/inv. 2)2 266    Anstaltstjänster för åldringar, €/inv.52
   Hemtjänst, €/inv.126
Skatteinkomster + statsandelar för drift 2) 2009, €/inv.5 682    Annan service för åldr. och handik., €/inv.401
   Utkomsstöd, €/inv.184
   Primärhälsovård, €/inv.665
   Specialsjukvård, €/inv.1 173

EKONOMISKA NYCKELTAL 2009

Undervisnings- och kulturverksamhet, €/inv.1 037
Verksamhetsintäkter, €/inv.1 115    Antal elever i egen grundläggande utbildn.
Verksamhetskostnader, €/inv.5 720    Egen grundläggande utbildning, €/elev
Verksamhetsbidrag, €/inv.-4 569    Kulturverksamhet, €/inv.
Årsbidrag, €/inv.297 Samhällstjänster sammanlagt, €/inv.360
Årsbidrag % av avskrivningarna 126    Trafikleder, €/inv.
   Brand- och räddningsväsendet, €/inv.
1) Beskattningsbar inkomst som motsvarar den skatt som skall betalas.
2) Statsandelarna för undervisning och kultur har räknats om (källa: UVM), sysselsättningsstöd och övriga bidrag av staten ingår.
3) Uppgifterna för Kajanaland (exkl. Vaala) och Åland är inte till alla delar jämförbara med övriga kommuner. I dessa fall anges de sammanräknade uppgifterna exklusive Kajanaland och Åland.

Källor: Inkomst- och fastighetsskattesatser: Skattestyrelsen. Skatteutjämning och finansieringsstöd enligt prövning: FM/Kommunavdelningen. Övriga: Statistikcentralen.