079

Harjavalta

Ekonomisk region 1.1.2011 Porin Kommunform Stad
Landskap 1.1.2011Satakunta Statistik kommungrupperingKaupunkimaiset kunnat
Invånarantal 31.12.20097 548

BESKATTNING

Räkenskapsperiodens resultat, €/inv.715
Investeringar, egna nettoutg., €/inv.271
Inkomstskatte-% 201118,75
Fastighetsskatteprocent 2011:Externa utgifter sammanlagt:
- Allmän FS-%0,85 - mn €42,7
- Bostadsbyggn. för stadigvar. boende, FS-%0,32 - €/inv.5 653
- Övriga bostadsbyggnader, FS-% 0,92 Likvida medel 31.12., €/inv.974
Beskattningsbar inkomst 2009, €/inv.14 541 Kassadagar 31.12.63
Skatteinkomster sammanlagt, €/inv. (BS 2009)4 089 Lånestock 31.12., €/inv.0
Därav:€/inv.%Koncernens lånestock 31.12., €/inv.431
- Kommunalskatt2 78168,0 Soliditetsgrad 31.12., %89
- Samfundsskatt 1 13527,8 Relativ skuldsättning 31.12., %9
- Fastighetsskatt m.fl. 1724,2Ackumul. över-/underskott 31.12., €/inv.1 843
 

STATSANDELAR FÖR DRIFT

NETTODRIFTKOSTNADER 2009 3)

Statsandelar sammanlagt, €/inv. (BS 2009)1 223 Nettokostn. sammanl. exkl. affärsverks., €/inv.4 657
därav, €/inv.: Social- och hälsovård, €/inv.3 183
- Utjämning av statsandelarna -150    Barndagvård, €/0-6 åring4 295
- Finansieringsstöd enl. prövning 0    Barndagvård, €/inv.287
Korrigerade statsandelar 2009, €/inv. 2)1 760    Anstaltstjänster för åldringar, €/inv.283
   Hemtjänst, €/inv.95
Skatteinkomster + statsandelar för drift 2) 2009, €/inv.5 849    Annan service för åldr. och handik., €/inv.343
   Utkomsstöd, €/inv.141
   Primärhälsovård, €/inv.635
   Specialsjukvård, €/inv.1 079

EKONOMISKA NYCKELTAL 2009

Undervisnings- och kulturverksamhet, €/inv.997
Verksamhetsintäkter, €/inv.733    Antal elever i egen grundläggande utbildn.
Verksamhetskostnader, €/inv.5 225    Egen grundläggande utbildning, €/elev
Verksamhetsbidrag, €/inv.-4 491    Kulturverksamhet, €/inv.
Årsbidrag, €/inv.849 Samhällstjänster sammanlagt, €/inv.331
Årsbidrag % av avskrivningarna 603    Trafikleder, €/inv.
   Brand- och räddningsväsendet, €/inv.
1) Beskattningsbar inkomst som motsvarar den skatt som skall betalas.
2) Statsandelarna för undervisning och kultur har räknats om (källa: UVM), sysselsättningsstöd och övriga bidrag av staten ingår.
3) Uppgifterna för Kajanaland (exkl. Vaala) och Åland är inte till alla delar jämförbara med övriga kommuner. I dessa fall anges de sammanräknade uppgifterna exklusive Kajanaland och Åland.

Källor: Inkomst- och fastighetsskattesatser: Skattestyrelsen. Skatteutjämning och finansieringsstöd enligt prövning: FM/Kommunavdelningen. Övriga: Statistikcentralen.