005

Alajärvi

Ekonomisk region 1.1.2011 Järviseudun Kommunform Stad
Landskap 1.1.2011Etelä-Pohjanmaa Statistik kommungrupperingMaaseutumaiset kunnat
Invånarantal 31.12.200910 573

BESKATTNING

Räkenskapsperiodens resultat, €/inv.148
Investeringar, egna nettoutg., €/inv.307
Inkomstskatte-% 201120,50
Fastighetsskatteprocent 2011:Externa utgifter sammanlagt:
- Allmän FS-%0,90 - mn €99,5
- Bostadsbyggn. för stadigvar. boende, FS-%0,40 - €/inv.9 415
- Övriga bostadsbyggnader, FS-% 1,00 Likvida medel 31.12., €/inv.339
Beskattningsbar inkomst 2009, €/inv.10 059 Kassadagar 31.12.13
Skatteinkomster sammanlagt, €/inv. (BS 2009)2 375 Lånestock 31.12., €/inv.1 863
Därav:€/inv.%Koncernens lånestock 31.12., €/inv.3 044
- Kommunalskatt2 06086,8 Soliditetsgrad 31.12., %44
- Samfundsskatt 1938,1 Relativ skuldsättning 31.12., %31
- Fastighetsskatt m.fl. 1215,1Ackumul. över-/underskott 31.12., €/inv.-238
 

STATSANDELAR FÖR DRIFT

NETTODRIFTKOSTNADER 2009 3)

Statsandelar sammanlagt, €/inv. (BS 2009)2 733 Nettokostn. sammanl. exkl. affärsverks., €/inv.4 950
därav, €/inv.: Social- och hälsovård, €/inv.3 192
- Utjämning av statsandelarna 786    Barndagvård, €/0-6 åring3 937
- Finansieringsstöd enl. prövning 0    Barndagvård, €/inv.323
Korrigerade statsandelar 2009, €/inv. 2)3 381    Anstaltstjänster för åldringar, €/inv.93
   Hemtjänst, €/inv.135
Skatteinkomster + statsandelar för drift 2) 2009, €/inv.5 756    Annan service för åldr. och handik., €/inv.433
   Utkomsstöd, €/inv.95
   Primärhälsovård, €/inv.728
   Specialsjukvård, €/inv.966

EKONOMISKA NYCKELTAL 2009

Undervisnings- och kulturverksamhet, €/inv.1 438
Verksamhetsintäkter, €/inv.3 823    Antal elever i egen grundläggande utbildn.
Verksamhetskostnader, €/inv.8 572    Egen grundläggande utbildning, €/elev
Verksamhetsbidrag, €/inv.-4 749    Kulturverksamhet, €/inv.
Årsbidrag, €/inv.339 Samhällstjänster sammanlagt, €/inv.216
Årsbidrag % av avskrivningarna 178    Trafikleder, €/inv.
   Brand- och räddningsväsendet, €/inv.
1) Beskattningsbar inkomst som motsvarar den skatt som skall betalas.
2) Statsandelarna för undervisning och kultur har räknats om (källa: UVM), sysselsättningsstöd och övriga bidrag av staten ingår.
3) Uppgifterna för Kajanaland (exkl. Vaala) och Åland är inte till alla delar jämförbara med övriga kommuner. I dessa fall anges de sammanräknade uppgifterna exklusive Kajanaland och Åland.

Källor: Inkomst- och fastighetsskattesatser: Skattestyrelsen. Skatteutjämning och finansieringsstöd enligt prövning: FM/Kommunavdelningen. Övriga: Statistikcentralen.